Oregon’s Mount Washington in Autumn with fresh fallen snow.